1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ყურადღება

მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეკონსტრუქცია

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება 28 დეკემბერს.