ელექტრონული კატალოგი (OPAC)

  • Print

Image 2

ავშირი ”საზოგადოება ცოდნა” დარეგისტრირდა პროექტში ”ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის”. სასწავლებლის ბიბლიოთეკაში უზრუნველყოფილია საერთაშირისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა.