მისია

  • Print


 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიაა:

§  მოამზადოს მაღალკვალიფიციური,კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები,საზოგადოებას შესთავაზოს თანამედროვე სასწავლო პროგრამები,იზრუნოს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის (საბაკალავრო)  და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  სრულყოფისა და სწავლების მაღალი დონის უზრუნველყოფისთვის სწავლების  უახლესი მეთოდების გამოყენებით;

§  სწავლების ხარისხის შეფასებაში აქტიურად ჩართოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური პერსონალი,თანამშრომლები და სტუდენტები;

§  იზრუნოს   სასწავლო   გარემოსთვის  საჭირო ინფრასტრუქტურის შემდგომი დახვეწისა და განვითარებისთვის;

§  დაამყაროს და განავითაროს კონტაქტები სხვადასხვა საგანმანათლებლო ცენტრებთან;

§  განავითაროს სწავლისა და სწავლების სწორი სტრატეგია;

§  სტუდენტს მისცეს მაღალი ხარისხის აკადემიური განათლების მიღების და უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურზე (მაგისტრატურა)სწავლის შესაძლებლობა;

§  იზრუნოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების ინტელექტუალური,კულტურული და კარიერული ზრდისთვის.