ახალი ამბები

16.03.2012

2012-2013   სასწავლო წლისათვის საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირო „საზოგადოება ცოდნა“ აცხადებს მიღებას ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამაზე.

დაწესებულება ახორციელებს ბაკალავრიატის უმაღლეს აკადემიურ პროგრამას - 240 კრედიტი. დაწესებულების მისიაა ქართული ფარმაციისა და მედიცინის უძველესი ტრადიციების გაგრძელება, ფარმაციის მეცნიერულ მიღწევებზე დაყრდნობით ევროკავშირის, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და საერთაშორისო სტრუქტურების რეკომენდაციებისა და დირექტივების გათვალისწინებით მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება; თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, ეფექტური სწავლების მოტივირებული სისტემების დანერგვა, რომელიც მიმართული იქნება თეორიული საფუძვლების ათვისებისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების განმტკიცებისაკენ; ასევე, საქართველოს მედიცინისა და ფარმაციის სფეროში რეფორმებისა და რეორგანიზაციებში მონაწილე ქმედითუნარიანი სპეციალისტების მომზადება.

უმაღლეს აკადემიურ დაწესებულებაში საწარმოო პრაქტიკის განხორციელებისათვის გაფორმებულია მემორანდუმი PSP-სააფთიაქო ქსელთან. ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები მეოთხე სემესტრის ბოლოს PSP-ს აფთიაქებში გაივლიან გაცნობით პრაქტიკას; მეექვსე სემესტრის ბოლოს - PSP-ს აფთიაქებში გაივლიან ერთთვიან პრაქტიკას საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით; სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოში გაივლიან სტაჟირებას, ხოლო GU-ფარმაში გაივლიან საწარმოო პრაქტიკას; სწავლების მეოთხე წელს სტუდენტები უმაღლეს აკადემიურ დაწესებულებაში მიღებული ცოდნის შედეგად არიან კონკურენტუნარიანები იმისათვის, რომ გაიარონ შესაბამისი გამოცდები, მიიღონ მაღალი რეიტინგული ქულები და შრომის ბაზარზე მოიპოვონ თავიანთი ადგილი, რისი მაგალითიცაა ჩვენი სტუდენტების დასაქმება წამყვან სააფთიაქო ქსელ PSP-ში.

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს პროფილის მიხედვით შეუძლიათ დასაქმდნენ აფთიაქებში, ფარმაცევტულ საწარმოებში, წამლის ხარისხის საკონტროლო და ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიურ ლაბორატორიებში;

ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ კვალიფიკაცია - ჯანდაცვის ბაკალავრი ფარმაციაში;

კურსდამთავრებულები კონკურენტუნარიანები იქნებიან  საკუთარი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრაში; ასევე აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ქვეყნის განვითარებისთვის განსახორციელებელ პროცესებში.

 

15.02.2012

ფარმაციის ფაკულტეტის (მობილობით ჩარიცხული) სტუდენტთა საყურადღებოდ:

საგაზაფხულო მობილობის ვადები:

დოკუმენტაციის მიღება - 16 – 20 თებერვალი ; 
 სტუდენტთა კრედიტების    აღიარება -  20-21თებერვალი.

 

მობილობაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

მობილობის წესით  სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმომსვლელი სტუდენტი ვალდებულია დადგენილ ვადებში ფარმაციის ფაკულტეტზე
წარადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სათანადო წესით დამოწმებული შემდეგი დოკუმენტები: 

ა) სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

გ) სტუდენტის სასწავლო ბარათი; 
დ) გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერთიფიკატის ასლი; 
ე) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
ვ) სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი სამართლებრივი აქტი; 

 

26.09.2011

2011 წელს ჩარიცხულ პირველკურსელთა საყურადღებოდ

პირველადი ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა მთავრდება 28 სექტემბერს. გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პირი კარგავს სწავლის უფლებას.

26.09.2011

სტუდენტთა საყურადღებოდ

სასწავლო წელი დაიწყება 2011 წლის 3 ოქტომბერს.

17.09.2011

ახალქალაქის ფილიალის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (ქართული ენა და ლიტერატურა) ჩარიცხულ პირველკურსელთა საყურადღებოდ:

ღია კარის დღე გაიმართება ქ. თბილისი, კოსტავას 47, 2011 წლის 22 სექტემბერს 12 საათზე, დასწრება სავალდებულოა.

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი „საზოგადოება ცოდნა“ აცხადებს საბუთების მიღებას ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩარიცხული პირებისათვის.

ღია კარის დღეზე წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:

 • 2 ფოტოსურათი 3X4-ზე;
 • საგამოცდო ბარათი;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ატესტატი);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 

17.09.2011

ფარმაციის ფაკულტეტზე ჩარიცხულ პირველკურსელთა საყურადღებოდ:

ღია კარის დღე გაიმართება 2011 წლის 23 სექტემბერს 12 საათზე, დასწრება სავალდებულოა.

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 47

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი „საზოგადოება ცოდნა“ აცხადებს საბუთების მიღებას ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩარიცხული პირებისათვის.

ღია კარის დღეზე წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:

 • 2 ფოტოსურათი 3X4-ზე;
 • საგამოცდო ბარათი;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ატესტატი);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 

08.09.2011

პირველ კურსზე (2011-2012 სასწავლო წლის) ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ:

მეორადი ჩარიცხვების გამოცხადების შემდეგ გამოცხადდება ღია კარის დღის თარიღი.

01.08.2011

ფარმაციის ფაკულტეტის (მობილობით ჩარიცხული) სტუდენტთა საყურადღებოდ:

  მობილობის ვადები:

დოკუმენტაციის მიღება - 2 - 9 სექტემბერი; 
 სტუდენტთა კრედიტების    აღიარება -  12 - 13 სექტემბერი

 

მობილობაში მონაწილეობის მსურველი პირის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

მობილობის წესით  სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმომსვლელი სტუდენტი ვალდებულია დადგენილ ვადებში ფარმაციის ფაკულტეტზე
წარადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სათანადო წესით დამოწმებული შემდეგი დოკუმენტები: 

ა) სრული ზოგადი/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

გ) სტუდენტის სასწავლო ბარათი; 
დ) გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერთიფიკატის ასლი; 
ე) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
ვ) სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი სამართლებრივი აქტი; 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2997112; (+995 599) 400048

 

23.06.2011

ცხადდება ვაკანსია ჯანდაცვის ფაკულტეტზე (ფარმაცია)

სტუდენტის მობილობა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ მას დამუშავებული აქვს საქართველოს ილია ჭავჭავაძის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნის" უმაღლესი აკადემიური დაწესებულების სასწავლო დისციპლინები, შესაბამისი კრედიტების მოცულობით და/ან იმ შემთხვევაში თუ საერთო სასწავლო დატვირთვიდან 15 კრედიტი იქნება განსხვავებული, რომელსაც გაივლის შემდგომი კურსის სასწავლო დისციპლინების პარალელურად.

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 997112; (+995 599) 400048;


 

17.06.2011

ჯანდაცვის (ფარმაცია) სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერნეცია

2011 წლის 17 ივნისს საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნის" უმაღლეს დაწესებულებაში ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ბაკალავრიატის მესამე კურსის სტუდენტებმა:

 1. ხათუნა შონია (ფარმაცევტული ბაზა)
 2. ქეთი მარიამიძე (აფთიაქი, მისი ამოცანები და ფუნქციები)
 3. ეკა ფერცულიანი (ფარმაცევტული საწარმო, ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა და GMP)
 4. ნინო კაჭიური (აფთიაქი, ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა, GPP)
 5. თამუნა გაჩეჩილაძე (ფარმაცევტული ბაზა)
 6. დალი კეკელიძე (ინტერნეტაფთიაქი)
 7. ცეზარ შანთაძე (ფარმაცევტი და მისი როლი ფარმაცევტულ საქმიანობაში)
 8. ლონდა ჯოჯუა (ფარმაცევტული საწარმო)
 9. თეონა ალავიძე (აფთიაქი და მისი ფორმირება)
 10. სალომე მამულაშვილი (ფარმაცევტული საწარმო)

 

10.05.2011

ჯანდაცვის (ფარმაცია) სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერნეცია

2011 წლის 10 მაისს საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნის" უმაღლეს დაწესებულებაში ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ბაკალავრიატის მესამე კურსის სტუდენტებმა:

 1. ეკა ფერცულიანი (მენეჯმენტის (თეორია) განვითარების ისტორია)
 2. ნინო კაჭიური (მენეჯმენტის თეორია)
 3. დალი კეკელიძე (თანამედროვე აფთიაქის მენეჯმენტი)
 4. თამარი გაჩეჩილაძე (ფარმაციის PR)
 5. სალომე მამულაშვილი (ფარმაცევტული ინფორმაციის მენეჯმენტი)
 6. ლოლა ჯოჯუა (მარკეტინგის კავშირი მენეჯმენტთან, ბიზნესთან)
 7. ხათუნა შონია (გადაწყვეტილების მიღება ფარმაცევტული დაწესებულებების მართვის პროცესში)

 

11.02.2011

2011-2012 წლის მისაღები კონტიგენტი აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნა" აცხადებს 2011-2012 წლისათვის მისაღებ კონტიგენტს აკადემიურ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. ფარმაცია (სპეციალობა ფარმაცია) - 130 სტუდენტი

მისამართი - ქ. თბილისი მ. კოსტავას 47

სწავლის საფასური - 2250 ლარი.

2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა (სპეციალობა ქართული ენა და ლიტერატურა) - 120 სტუდენტი

მისამართი - ქ. ახალქალაქი რუსთაველის ქ. 23

სწავლის საფასური - 2250 ლარი

10.02.2011

ცხადდება ვაკანსია  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი „საზოგადოება ცოდნა“ აცხადებს კონკურსს                  

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ფარმაციის მიმართულებით :               

სრული პროფესორი -  5 ადგილი.

ასოცირებული პროფესორი - 5 ადგილი.

ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით:                      

ასისტენტ-პროფესორი - 1 ადგილი.     

სასწავლო კურსების ჩამონათვალი:

 1. ანალიზური ქიმია
 2. ზოგადი და არაორგანული ქიმია
 3. სამედიცინო ბიოლოგია
 4. ფარმაცევტული ქიმია
 5. ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია
 6. ფარმაცევტული ტექნოლოგია
 7. კლინიკური ფარმაცია
 8. ანალიზის ინსტრუმენტალური მეთოდები
 9. ფარმაცევტული და სამედიცინო საქონელმცოდნეობა
 10. ქართული ფილოლოგიის შესავალი

სრული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად აუცილებელია მინიმუმ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება.                                                       

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად აუცილებელია მინიმუმ 3 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება. 

წარმოსადგენია საბუთების როგორც ნაბეჭდი, ასევე ელექტორნული ვერსიები:                                                      

 • ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სამოტივაციო წერილი;
 • საგნის სილაბუსი;
 • ლექციის გეგმა;
 • აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ხუთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული შრომების სია და ასლები;
 • სარეკომენდაციო წერილი;
 • ცნობა პედაგოგიური/სამეცნიერო საქმიანობის გამოცდილების შესახებ;
 • აპლიკაციის ფორმა შევსებული (იხილეთ აპლიკაციის ფორმა)

არასრული დოკუმენტაცია არ განიხილება!

საბუთების მიღება იწარმოებს 14 მარტიდან   29 აპრილის ჩათვლით.                         კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2 ივნისს.

დაინტერესებული პირები გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:  899 40 00 48     tea@tsodna.edu.ge

 

10.01.2011

ცხადდება ვაკანსია მეორე და მესამეკურსელთათვის.

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნა" აცხადებს 2010 - 2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის II და III კურსზე ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის ვაკანტურ ადგილებს, ფარმაციის ფაკულტეტზე (სპეციალობა ფარმაცია) - 38 ადგილი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 997112; 899 400048

14.09.2010

ცხადდება კონკურსი პროფესორ-მასწავლებლებს შორის

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნის" სასწავლო უნივესიტეტი აცხადებს კონკურსს პროფესორ-მასწავლებელთა შორის ახალქალაქის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე (სპეციალობა ქართული ენა და ლიტერატურა) შემდეგი დისციპლინების წასაკითხად:

 1. ენათმეცნიერების შესავალი
 2. ფილოსოფიის შესავალი
 3. ქართული ფილოლოგიის შესავალი
 4. ინგლისური ენა
 5. ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები
 6. ინფორმატიკის საფუძვლები
 7. ისტორიული მეცნიერების შესავალი
 8. ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
 9. სამართლის საფუძვლები

კონკურსში მონაწილეების მსურველთათვის განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 28.09.2010

დაინტერესებული პირები გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: pr@tsodna.edu.ge ან 899 751090              

13.09.2010

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ.

ღია კარის დღე ჩატარდება 16 სექტემბერს 12 საათზე

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: (+995 32) 997112; 899 751090


06.09.2010

ინფორმაცია პირველკურსელთათვის

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნის" სასწავლო უნივესიტეტი აცხადებს საბუთების მიღებას ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხული პირებისათვის.

 საბუთების ნუსხა

 • 2 ფოტოსურათი ¾-ზე;
 • საგამოცდო ბარათი;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • სასკოლო ატესტატი;
 • სამხედრო ბილეთის ასლი;

 დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (+995 32) 997112; 899 400048; 899 568588

 

06.09.2010

ინფორმაცია სამაგისტრო პროგრამასთან დაკავშირებით

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნის" სასწავლო უნივესიტეტი აცხადებს მიღებას მაგისტრატურაში ფარმაციის სპეციალობით ერთიან სამაგისტრო გამოცდებში გამარჯვებული სტუდენტებისათვის. მიიღებიან სტუდენტები, რომლებიც წარმატებით ჩააბარებენ შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდას სპეციალობაში. გამოცდა ჩატარდება  05.10.2010.

ადგილების რაოდენობა - 10

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 28.09.2010.
 

საბუთების ნუსხა

 • განცხადება სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე;
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დამოწმებული ასლი;
 • პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;
 • სამხედრო ბილეთის ასლი;
 • მაგისტრანტობის კანდიდატის საგამოცდო ბარათი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (+995 32) 997112; 899 400048; 899 568588

 

10.06.2010

ცხადდება ვაკანსია მეორეკურსელთათვის.

სტუდენტის მობილობა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ მას დამუშავებული აქვს საქართველოს ილია ჭავჭავაძის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნის" საწავლო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სასწავლო დისციპლინები, შესაბამისი კრედიტების მოცულობით და/ან იმ შემთხვევაში თუ საერთო სასწავლო დატვირთვიდან 15 კრედიტი იქნება განსხვავებული, რომელსაც გაივლის მეორე კურსის სასწავლო დისციპლინების პარალელურად და გადაიხდის დამატებითი კრედიტების შესაბამის ღირებულებას(ერთი კრედიტი 67 ლარი).

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 997112; 899 751090;

 

08.04.2010

ცხადდება წინასწარი რეგისტრაცია "საზოგადოება ცოდნის" სამაგისტრო პროგრამებზე და რეგისტრაცია საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის
საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნის" სასწავლო უნივესიტეტი აცხადებს წინასწარ რეგისტრაციას სამაგისტრო გამოცდებისთვის სპეციალობა ფარმაციაში.
მისაღები კონტიგენტი 10 კაცი. რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 8 მაისი. მიღება წარმოებს საერთო სამაგისტრო გამოცდების და გასაუბრების საფუძველზე.
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (+995 32) 997112; 899 400048; 899 568588;

 

 
<?php defined('C5_EXECUTE') or die(_("Access Denied.")); ?> <div id="footer"> <span class="powered-by"><a href="http://www.tsodna.edu.ge" title="<?php echo t('concrete5 open source CMS')?>"><?php echo t('2007-2010 Pharmacy University. All rights reserved.')?></a></span> &copy; <?php echo date('Y')?> <a href="<?php echo DIR_REL?>/"><?php echo SITE?></a>. &nbsp;&nbsp; <?php echo t('created - 20.10.2007.')?> <?php $u = new User(); if ($u->isRegistered()) { ?> <?php if (Config::get("ENABLE_USER_PROFILES")) { $userName = '<a href="' . $this->url('/profile') . '">' . $u->getUserName() . '</a>'; } else { $userName = $u->getUserName(); } ?> <span class="sign-in"><?php echo t('Currently logged in as <b>%s</b>.', $userName)?> <a href="<?php echo $this->url('/login', 'logout')?>"><?php echo t('Sign Out')?></a></span> <?php } else { ?> <span class="sign-in"><a href="<?php echo $this->url('/login')?>"><?php echo t('Admin')?></a></span> <?php } ?> </div> </div> <?php Loader::element('footer_required'); ?> </body> </html>