ბიბლიოთეკის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებისათვის აუცილებელია:

ზოგადი დებულებები

მოქმედების სფერო

 ბიბლიოთეკა შექმნილია კერძო სკოლა ,,ცოდნას“ ბაზაზე და მისი მისიიდან

გამომდინარე მოიცავს დამხმარე და მეთოდურ, მხატვრულ, საინფორმაციო და სხვა

სახის ლიტერატურას, ბეჭდვით გამოცემებსა და სამეცნიერო-კვლევით ნაშრომებს,

აგრეთვე, ელექტრონულ რესურსებს;

 სკოლის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანოს, რომლის

დანიშნულებაა სრულად და ეფექტურად გამოიყენოს თავისი ფონდები და სხვა

საბიბლიოთეკო რესურსები მოსწავლეებისა თუ მასწავლებლების საგანმანათლებლო

მიზნებისათვის;

 ბიბლიოთეკას უძღვება ბიბლიოთეკარი, რომელიც ხელმძღვანელობს სკოლის

შინაგანაწესითა და ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებით.

მიზნები და ამოცანები:

 ბიბლიოთეკის ძირითადი ამოცანაა სკოლის მასწავლებელთა პროფესიული

სრულყოფისათვის მაქსიმალურად კომფორტული პირობების შექმნა, მოსწავლეთა

შემოქმედებით პიროვნებად ჩამოყალიბებასა და მათი განათლების, კულტურის,

ზოგადი წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა;

ბიბლიოთეკის მიზნებს წარმოადგენს სკოლის მოსწავლეებისა და მასწავლებლების

თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნის ამაღლება-გაღრმავების ხელშეწყობა სათანადო

სახელმძღვანელოებითა და მეთოდური ლიტერატურით;

ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს:

კომფორტული პირობების შექმნას მასწავლებელთა პროფესიული და მოსწავლეთა

შემოქმედებითი განვითარებისათვის;

 მკითხველისათვის საჭირო მასალისა და ინფორმაციის სწრაფად მოძიებას;

 წიგნების, დოკუმენტების, ვიდეო-აუდიო მასალების სათანადო მოვლას და დაცვას;

 სკოლის მოსწავლეებისა და თანამშრომლებისათვის სახელმძღვანელოებისა და სხვა

სახის ლიტერატურის დროებით სარგებლობაში გადაცემას. ბიბლიოგრაფიული ფონდის

მუდმივ განახლებას.

ბიბლიოთეკის ფუნქციები:

ბიბლიოთეკის საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია:

 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და შეუზღუდაობა;

 კავშირების დამყარება გამომცემლობებთან;

 თანამედროვე ავტომატიზებული ელექტრონული სისტემის დანერგვა საბიბლიოთეკო

საქმიანობაში, ინტერნეტქსელის გამოყენება მკითხველთა მომსახურებისა და საჭირო

ლიტერატურის მოსაძიებლად.

 ბიბლიოთეკის სამუშაო რეჟიმი შეესაბამება სკოლის სამუშაო განრიგს. ბიბლიოთეკა

მუშაობას იწყებს 10:00 სთ-დან 18:00 სთ- მდე.

ბიბლიოთეკარი

უფლებამოსილი და ვალდებულია:

 პერიოდულად შეავსოს საბიბლიოთეკო ფონდები მხატვრული, საცნობარო ლიტერატურით, სახელმძღვანელოებითა და სხვა სახის წიგნებითა თუ პერიოდიკით.  აღრიცხოს ისინი ბარათებისა და ელექტრონული სისტემის საშუალებით;

 დანერგოს ინოვაციური მეთოდები მკითხველთა მომსახურების ხარისხის გაზრდის

მიზნით;

 ბიბლიოთეკის არქივისათვის მოსთხოვოს ღონისძიების ორგანიზატორებს ფოტოაუდიო-ვიდეო მასალა და თემატური კატალოგის შექმნა;

 მიიღოს შესაბამისი ზომები იმ პირთა მიმართ, რომლებიც დაარღვევენ ბიბლიოთეკით

სარგებლობის წესებს ან სხვა სახის ზიანს მიაყენებენ ბიბლიოთეკას; 

უზრუნველყოს მკითხველთა მომსახურების მაღალი დონე;

ბიბლიოთეკაში ქცევის წესები

მკითხველი უფლებამოსილი და ვალდებულია:

 მოითხოვოს სათანადო პირობები მუშაობისათვის;

 მოითხოვოს დახმარება საჭირო წიგნისა თუ ინფორმაციის მოძიებაში;

 გაეცნოს და დაიცვას ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები;

 გაუფრთხილდეს წიგნებს, ბეჭდვით და ვიდეო-აუდიო მასალებს;

 საბიბლითეკო დოკუმენტის დაკარგვის შემთხვევაში აანაზღაუროს ბიბლიოთეკისთვის

მიყენებული ზარალი;

 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სახლში გატანის შემთხვევაში მკითხელი ხელს აწერს

მკითხველის ფორმულარში, დაბრუნებული საბიბლიოთეკო დოკუმენტი მკითხველის

ფორმულარში დასტურდება ბიბლიოთეკარის ხელმოწერით;

 მკითხველს უფლება აქვს დროებითი სარგებლობისთვის უფასოდ ისარგებლოს

ბიბლიოთეკაში დაცული ნებისმიერი სახის საბიბლიოთეკო დოკუმენტაციით;

 სამკითხველო დარბაზში მუშაობისას მკითხველებთან და ბიბლიოთეკართან დაიცვას

სიწყნარე და ურთიერთობის ეთიკის ნორმები;

საკონტაქტო ინფორმაცია

გვერდები

კერძო სკოლა ,,ცოდნა“.

® ყველა უფლება დაცულია | 2021